Lịch học

Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
ZTH-272 90 giờ

Thứ hai: 18:00-21:00

Thứ ba: 18:00-21:00

Thứ năm: 18:00-21:00

09/07/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
PRE273 90 giờ

Thứ ba: 18:00-21:00

Thứ năm: 18:00-21:00

Chủ nhật: 13:30-16:30

12/07/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
BB170 145 giờ

Thứ hai: 18:00-21:00

Thứ tư: 18:00-21:00

Thứ sáu: 18:00-21:00

Chủ nhật: 8:30-11:30

06/07/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
EG274 145 giờ

Thứ ba: 18:00-21:00

Thứ tư: 18:00-21:00

Thứ sáu: 18:00-21:00

Chủ nhật: 8:30-11:30

17/07/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng