Đố vui giờ Anh là phương pháp vừa mang về sự vui chơi vừa tập luyện trí não mặt khác ghi lưu giữ tiếng Anh tác dụng hơn. Hãy thuộc thử sức với những câu đố giờ đồng hồ Anh hay, đơn giản và dễ dàng kèm lời giải và phiên âm dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Câu đố tiếng anh hay

100+ câu đố tiếng Anh vui bao gồm đáp án

Note: Câu đố bằng tiếng Anh không chỉ có để vui mà với các bạn mới học , đây là cách học, ghi nhớ từ vựng với luyện phạt âm chuẩn chỉnh hơn. Vị đó, ở mấy câu đầu ví dụ,IELTS Fighter đông đảo ghi phiên âm mặt cạnh, chúng ta nhớ đọc chủ yếu xác, luyện tập luôn luôn nhé. Thường xuyên bạn tự tìm kiếm phát âm chuẩn chỉnh với Cambridge Dictionary hoặc Oxford để biết cách đọc chuẩn chỉnh nhé.

Đặc biệt chú ý cách phân phát âm của những âm s, ed sau cùng. Cụ thể về quy tắc phạt âm những đuôi này, chúng ta xem tại: Cách phạt âm s, es, ed và bài xích tập có đáp án

Các câu đố mẹo tiếng Anh sau đây có câu khó, có câu dễ cùng mẹo riêng yêu cầu hãy chăm chú kỹ nhé!

1. What has ears but can not hear?

/wɒt/ /hæz/ /ɪərz//bʌt//kæn//hɪər/?

Đáp án : Corn /kɔːn/ (an ear of com /æn//ɪər/ /əv/ /kɒm/: 1 bắp ngô)

2. What clothing is always sad?

/wɒt/ /ˈkləʊ.ðɪŋ//ɪz//ˈɔːl.weɪz//sæd/

Đáp án : blue jeans /bluː/ /dʒiːnz/ (Blue còn là một từ trình bày tâm trạng buồn)

3. What key does not lock the door?

/wɒt//kiː//dʌz//nɒt//lɒk//ðiː//dɔːr/?

Đáp án : Key words/kiː/ /wɜːdz/

4. Where does June come before May?

/weər/ /dʌz/ /dʒuːn/ /kʌm/ /bɪˈfɔːr/ /meɪ/

Đáp án : Dictionary /ˈdɪk.ʃən.ər.i/

5. What comes twice in a moment, once in a minute and never in a hundred years?

/wɒt//kʌmz//twaɪs//ɪn/ /ə/ /ˈməʊ.mənt/, /wʌns//ɪn/ /ə/ /ˈmɪn.ɪt/ /ænd/ /ˈnev.ər/ /ɪn/ /ə/ /ˈhʌn.drəd/ /jɪərz/

Đáp án : Letter “M”

6. What is it that was the past of tomorrow and the future of yesterday?

/wɒt/ /ɪz//ɪt//ðæt//wɒz//ðiː/ /pɑːst/ /əv/ /təˈmɒr.əʊ//ænd//ðiː//ˈfjuː.tʃər//əv/ /ˈjes.tə.deɪ/

Đáp án : Today /təˈdeɪ/ (ngày hôm nay)

7. What belongs only lớn you but it is used more by others than by yourself?

/wɒt//bɪˈlɒŋz//ˈəʊn.li//tuː//juː//bʌt/ /ɪt//ɪz/ /juːst/ /mɔːr//baɪ/ /ˈʌð•ərz//ðæn//baɪ//jɔːˈself/?

Đáp án : Your name (tên của bạn) /jɔːr/ /neɪm/

8.What increases but never decreases?

/wɒt/ /ɪnˈkriːss/ /bʌt/ /ˈnev.ər/ /dɪˈkriːss/

Đáp án : Your age (tuổi tác)/jɔːr//eɪdʒ/

9. Which months have the 28th day?

/wɪtʃ/ /mʌnθs//hæv/ /ðiː/28th /deɪ/

Đáp án : All months (tất cả các tháng) /ɔːl/ /mʌnθs/

10. What are the two things that people never eat before breakfast?

/wɒt/ /ɑːr/ /ðiː//tuː/ /θɪŋz/ /ðæt/ /ˈpiː.pəl//ˈnev.ər//iːt//bɪˈfɔːr/ /ˈbrek.fəst/

Đáp án : Lunch và Dinner /lʌntʃ/ /ænd/ /ˈdɪn.ər/

11. Who works only one day in a year but never gets fired?

/huː/ /wɜrks/ /ˈəʊn.li/ /wʌn/ /deɪ//ɪn/ /ə/ /jɪər//bʌt//ˈnev.ər/ /ɡets/ /faɪərd/

Đáp án : Santa Claus /ˈsæn.tə ˌklɔːz/

12. What has three hands but only one face?

/wɒt/ /hæz/ /θriː/ /hændz//bʌt/ /ˈəʊn.li//wʌn//feɪs/

Đáp án : A clock /ə/ /klɒk/

13. When I eat, I live but when I drink, I die. Who am I?

/wen/ /aɪ/ /iːt/,/aɪ//lɪv/ /bʌt//wen/ /aɪ//drɪŋk//daɪ/. /huː/ /æm//aɪ/?

Đáp án : Fire (lửa)/faɪər/

14. They travel all over the world but over up in one corner. What are they?

/ðeɪ/ /ˈtræv.əl/ /ɔːl/ /ˈəʊ.vər/ /ðiː//wɜːld//bʌt/ /end//ʌp//ɪn/ /wʌn/ /ˈkɔː.nər/. /wɒt/ /ɑːr/ /ðeɪ/?

Đáp án : Stamps /stæmps/

15. What kind of cup can"t hold water

/wɒt//kaɪnd/ /əv/ /kʌp/ /kænt/ /həʊld/ /ˈwɔː.tər/

Đáp án : a cupcake /ə/ /ˈkʌp.keɪk/

16. What ngân hàng never has any money

/wɒt//bæŋk/ /ˈnev.ər/ /hæz/ /ˈen.i/ /ˈmʌn.i/

Đáp án : the riverbank /ðiː/ /ˈrɪvəˌbæŋk/

17. What ship has two mates but no captain?

/wɒt//ʃɪp/ /hæz/ /tuː/ /meɪts//bʌt//nəʊ/ /ˈkæp.tɪn/

Đáp án : a relationship /ə/ /rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/

18. What comes down but never goes up

/wɒt//kʌmz/ /daʊn/ /bʌt/ /ˈnev.ər//ɡəʊz/ /ʌp/

Đáp án : Rain /reɪn/

19. What is the longest word in the dictionary

/wɒt/ /ɪz/ /ðiː//lɒŋɪst//wɜːd//ɪn//ðiː/ /ˈdɪk.ʃən.ər.i/

Đáp án : Smiles /smaɪlz/

20. How can somebody walk for 8 days without sleeping

/haʊ/ /kæn/ /ˈsʌm.bə.di/ /wɔːk//fɔːr/ /eɪt/ /deɪz/

Đáp án : He sleeps only at night/hiː//sliːps//ˈəʊn.li/ /æt/ /naɪt/

21. What has three ways out & just one way in?

/wɒt/ /hæz/ /θriː/ /weɪz//aʊt/ /ænd/ /dʒʌst/ /wʌn/ /weɪ/ /ɪn/

Đáp án : A t-shirt /ə/ /ˈtiː ʃɜːt/

22. I have every màu sắc but no gold. What am I

/aɪ/ /həv/ /ˈevri//ˈkʌlə(r)/ /bʌt//nəʊ/ /ɡəʊld/./wɒt/ /æm//aɪ/?

Đáp án : a rainbow /ə/ /ˈreɪnbəʊ/

23. What goes through towns và over hills but never moves?

/wɒt/ /ɡəʊz/ /θruː/ /taʊnz//ænd//hɪlz//bʌt//ˈnev.ər//muːvz/

Đáp án : A road /ə/ /rəʊd/

24. Take off my skin - I won"t cry but you will. What am I?

/teɪk//ɒf/ /maɪ/ /skɪn/ /aɪ/ /wəʊnt/ /kraɪ/ /bʌt/ /juː/ /wɪl/. /wɒt//æm//aɪ/?

Đáp án : An onion /ən//ˈʌnjən/

25. Which word contains 26 letters but only syllables?

/wɪtʃ//wɜːd/ /kənˈteɪnz/ 26 /ˈletə(r)z//bʌt/ /ˈəʊn.li//ˈsɪləbls/

Đáp án : alphabet /ˈælfəbet/

26. I can fly but have no wings.I can cry but I have no eyes. Wherever I go, darkness follows me. What am I?

/aɪ//kən/ /flaɪ/ /bʌt/ /həv//nəʊ//wɪŋs/. /aɪ/ /kən/ /kraɪ/ /bʌt/ /aɪ/ /həv/ /nəʊ/ /aɪz/. /weərˈevə(r)/ /aɪ//ɡəʊ/, /ˈdɑːknəs/ /ˈfɒləʊz//mi/./wɒt//æm//aɪ/?

Đáp án : Clouds /klaʊdz/27. Which word in the English language is most frequently spelled wrong?

/wɪtʃ//wɜːd//ɪn/ /ðiː/ /ˈɪŋɡlɪʃ/ /ˈlæŋɡwɪdʒ/ /ɪz/ /məʊst//ˈfriːkwəntli/ /speld//rɒŋ/?

Đáp án : wrong /rɒŋ/

28. What walks on four legs in the morning, two legs at midday, and three legs in the evening?

/wɒt//wɔːks//ɒn/ /fɔː(r)/ /leɡz//ɪn//ðiː/ /ˈmɔːnɪŋ/, /tuː/ /leɡz/ /ət/ /ˌmɪdˈdeɪ/ /ænd/ /θriː/ /leɡz/ /ɪn//ðiː/ /ˈiːvnɪŋ/

Đáp án: Man /mæn/

29. What tastes better than it smells?

Đáp án: A Tongue.

30.What kind of room has no doors or windows?

Đáp án:A Mushroom.

31. During what month do people sleep the least?

Đáp án:February, it"s the shortest month.

32. What is orange và sounds like a parrot?

Đáp án: A Carrot.

33. What word becomes shorter when you add two letters to lớn it?

Đáp án: Short

34. Two children are born on the same day by the same mother but they are not twins. How is that possible?

Đáp án: They are triplets!

35. Henry"s mother had three children. The first child was named Spring, The second child was named Winter. What was the third child"s name?

Đáp án: Henry of course.

36.What has four wheels and flies?

Đáp án: A garbage truck.

37. What gets wetter the more it dries?

Đáp án: A towel.

38. Which word in the dictionary is spelled incorrectly?

Đáp án: Incorrectly

39. You cannot keep this until you have given it. What is it?

Đáp án:A promise.

40.What spends all the time on the floor but never gets dirty?

Đáp án:Your Shadow.

41.What part of the chicken has the most feathers?

Đáp án:The Outside.

42. What goes up and down but never moves?

Đáp án:The stairs.

43. What sounds like a sneeze & is made out of leather?

Đáp án:A shoe

44. What always goes to lớn sleep with shoes on?

Đáp án:A horse

45.What has a bottom at the top?

Đáp án: Your legs.

46.If two is company và three is a crowd, what is four & five?

Đáp án:Nine of course.

47. What starts with an E, ends with an E & only has one letter in it?

Đáp án: An envelope

48. What runs but never walks?

Đáp án: A tap.

49. What is a chickens favourite vegetable?

Đáp án: An eggplant.

50. What kind of vegetable needs a plumber?

Đáp án: A Leek.

51.If Y.E.S spells "yes", what does E.Y.E.S spell?

works best when said lớn a friend and not read

52. How far can a bear walk into the woods?

Đáp án: Halfway.

53. Which 5 letter words in the dictionary can be pronounced the same, even if it has 4 of its letters removed?

Đáp án:Queue

54. What is something that you can easily hold in your right hand but never in your left hand?

Đáp án:Your left elbow.

55.Which word in the dictionary starts và finishes with the letter E, but only has one letter?

Đáp án: Envelope.

56. What has a neck but doesn"t have a head?

Đáp án: A bottle.

57.What begins with the letter P, finishes with the letter E and has over a thousand letters in it?

Đáp án:Post Office.

58. If everyone decided to purchase only pink cars, what would we have?

Đáp án: A pink carnation.

59.What is so unbelievably fragile that just by speaking it"s name will break it?

Đáp án: Silence.

60.Walk on the living, they don"t even mumble. Walk on the dead và they mutter và grumble. What are they?

Đáp án: Leaves

61.There are 10 kids và a bowl with 10 oranges in it. How vì chưng divide up the oranges so that every kid gets and orange but one remains in the bowl?

Đáp án: You give 9 kids an orange each và you give the tenth kid the bowl with the orange in it.

62. A young man is learning to drive. He travels the wrong way down a one way street and passes a policeman. The policeman sees him but does nothing. Why?

Đáp án:The young man was walking.

63.What starts with a T, ends with a T and is full of T?

Đáp án: A Teapot.

Xem thêm: Kinh nghiệm bày trí tượng gỗ di lặc chúc phúc cao 1m rộng 35 sâu 32cm

64. I am weightless, but put me in a bucket and I will make it lighter. What am I?

Đáp án: A hole.

65.What has many hearts but no other organs?

Đáp án: A deck of cards.

66. What sometimes freezes after it has been heated up?

Đáp án: A computer.

67.Plucked from a fruit, bitter lượt thích a root, burning and bold, or even cold when sold. What am I?

Đáp án:Coffee beans.

68. There are two monkeys on a tree and one jumps off. Why does the other monkey jump too?

Đáp án:Monkey see monkey do.

69. What is always in front of you but can’t be seen?

Đáp án:The future

70. What question can you never answer yes to?

Đáp án: Are you asleep yet?

71. I’m tall when I’m young, and I’m short when I’m old. What am I?

Đáp án:A candle

72. A man dies of old age on his 25 birthday. How is this possible?

Đáp án:He was born on February 29.

73. The more of this there is, the less you see. What is it?

Đáp án: Darkness

74.Riddle: What has lots of eyes, but can’t see?

Đáp án:A potato

75. Riddle: What has one eye, but can’t see?

Đáp án: A needle

76.Riddle: What has many needles, but doesn’t sew?

Đáp án:A Christmas tree

77.What has hands, but can’t clap?

Đáp án:A clock

79. What has legs, but doesn’t walk?

Đáp án: A table

80. What has one head, one foot and four legs?

Đáp án: A bed

81.What can you catch, but not throw?

Đáp án: A cold

82.What kind of band never plays music?

Đáp án: A rubber band

83. What has many teeth, but can’t bite?

Đáp án:A comb

85. What is cut on a table, but is never eaten?

Đáp án:A deck of cards

86.Riddle: What has words, but never speaks?

Đáp án:A book

87. What runs all around a backyard, yet never moves?

Đáp án: A fence

88. What can travel all around the world without leaving its corner?

Đáp án: A stamp

89.What has a thumb and four fingers, but is not a hand?

Đáp án: A glove

90. What has a head và a tail but no body?

Đáp án: A coin

91. Where does one wall meet the other wall?

Đáp án: On the corner

92. What building has the most stories?

Đáp án:The library

93. What tastes better than it smells?

Đáp án:Your tongue

94. What has 13 hearts, but no other organs?

Đáp án: A deck of cards

95. What kind of coat is best put on wet?

Đáp án: A coat of paint

96.What has a bottom at the top?

Đáp án:Your legs

97.What has four wheels & flies?

Đáp án:A garbage truck

98. I am an odd number. Take away a letter and I become even. What number am I?

Đáp án:Seven

99. If two’s company, và three’s a crowd, what are four và five?

Đáp án: Nine

100. What three numbers, none of which is zero, give the same result whether they’re added or multiplied?

Đáp án: One, two and three

101.Three doctors said that Bill was their brother. Bill says he has no brothers. How many brothers does Bill actually have?

Đáp án: None. He has three sisters.

102. Two fathers and two sons are in a car, yet there are only three people in the car. How?

Đáp án:They are a grandfather, father và son.

103. The day before yesterday I was 21, và next year I will be 24. When is my birthday?

Đáp án: December 31; today is January 1.

104.A little girl goes to the store & buys one dozen eggs. As she is going home, all but three break. How many eggs are left unbroken?

Đáp án: Three

105.If there are three apples và you take away two, how many apples vì you have?

Đáp án: You have two apples.

106. What five-letter word becomes shorter when you địa chỉ cửa hàng two letters to lớn it?

Đáp án:Short

107. What begins with an “e” và only contains one letter?

Đáp án:An envelope

108. What would you find in the middle of Toronto?

Đáp án:The letter “o”

109. You see me once in June, twice in November và not at all in May. What am I?

Đáp án: The letter “e”

110.Two in a corner, one in a room, zero in a house, but one in a shelter. What is it?

Đáp án:The letter “r”

111. I am the beginning of everything, the end of everywhere. I’m the beginning of eternity, the kết thúc of time and space. What am I?

Đáp án: Also the letter “e”

112.What 4-letter word can be written forward, backward or upside down, and can still be read from left to lớn right?

Đáp án: NOON

113.Forward I am heavy, but backward I am not. What am I?

Đáp án:The word “not”

114. What is 3/7 chicken, 2/3 cat & 2/4 goat?

Đáp án:Chicago

115.I am a word of letters three; địa chỉ cửa hàng two and fewer there will be. What word am I?

Đáp án:Few

116. What word of five letters has one left when two are removed?

Đáp án: Stone

117.What is the over of everything?

Đáp án: The letter “g”

118. What word is pronounced the same if you take away four of its five letters?

Đáp án:Queue

119. What can run but never walks, has a mouth but never talks, has a head but never weeps, has a bed but never sleeps?

Đáp án:A river

120. Speaking of rivers, a man calls his dog from the opposite side of the river. The dog crosses the river without getting wet, & without using a bridge or boat. How?

Đáp án: The river was frozen.

121. What can fill a room but takes up no space?

Đáp án: Light

122. If you drop me I’m sure to lớn crack, but give me a smile and I’ll always smile back. What am I?

Đáp án: A mirror

123. The more you take, the more you leave behind. What are they?

Đáp án: Footsteps

124.People make me, save me, change me, raise me. What am I?

Đáp án: Money

125. What breaks yet never falls, và what falls yet never breaks?

Đáp án: Day, & night

126. What goes through cities và fields, but never moves?

Đáp án: A road

127.I have lakes with no water, mountains with no stone and cities with no buildings. What am I?

Đáp án:A map

128. What does man love more than life, hate more than death or mortal strife; that which contented men desire; the poor have, the rich require; the miser spends, the spendthrift saves, và all men carry khổng lồ their graves?

Trong quá trình học tiếng anh của nhỏ trẻ, câu hỏi áp dụng phối hợp giữa học lý thuyết với thực hành các trò chơi, hoạt động giao tiếp vào vai trò quan trọng giúp trẻ dễ dàng tiếp thu bài học kinh nghiệm hơn. Một trong những những hoạt động phổ trở nên nhất góp trẻ học tập tiếng anh công dụng là bài toán giải các câu iq hay bằng tiếng anh.

Đố mẹo vui giờ anh là phương pháp học trí tuệ sáng tạo giúp vừa tập luyện trí não, kĩ năng ghi nhớ, đồng thời đem lại cảm hứng, nụ cười trong học hành với các bạn nhỏ. Hôm nay, phụ huynh với các bé nhỏ hãy cùng Edupia Tutor tìm hiểu tuyển tập hồ hết câu iq hay trong tiếng anh nhé!


Câu đố mẹo tiếng anh là gì?

Câu đố vui tiếng Anh (Riddles) là hồ hết câu hỏi, câu đố vui được thiết kế với nhằm thách thức sự suy đoán của bạn giải đố, cũng giống như khai thác kiến thức và kỹ năng của tín đồ được hỏi. Trải qua việc thâm nhập giải những câu iq tiếng anh, người học không những có thêm được những tích tắc thư giãn yêu cầu thiết, cơ mà còn hoàn toàn có thể rèn luyện kĩ năng tư duy logic, năng lực phản xạ cùng với tình huống, và bổ sung thêm những phần kỹ năng và kiến thức tiếng Anh còn thiếu.


*
*
Câu đố vui tiếng anh là gì?

Đặc biệt, so với những em nhỏ, những câu đố mẹo tiếng Anh sẽ giúp các nhỏ bé cảm thấy hứng thú học tập tập, giúp trở nên tân tiến tư duy cùng não bộ để rất có thể nhanh giường suy luận tìm thấy câu trả lời, kiểm soát được kết quả ngay.

Tuyển tập các câu đố mẹo hay bởi tiếng Anh (kèm đáp án)

Hãy cùng Edupia Tutor khám phá ngay lập tức tổng đúng theo 100 + câu đố vui hay bằng tiếng Anh (kèm theo đáp án) giúp thấy bạn vấn đáp được từng nào câu trong những những thắc mắc thú vị này nhé! Hãy bít phần câu trả lời lại cùng tự giải hết nơi câu đố này, rồi tự kiểm soát lại với câu trả lời để xem chúng ta đúng được từng nào câu trong đây.

STTCâu đố vui tiếng AnhCâu trả lời
1What has ears but can not hear?Corn
2What clothing is always sad?Blue jeans
3What key does not lock the door?Key words
4Where does June come before May?Dictionary
5What comes twice in a moment, once in a minute và never in a hundred years?Letter “M”
6What is it that was the past of tomorrow và the future of yesterday?Today
7What belongs only khổng lồ you but it is used more by others than by yourself?Your name
8What increases but never decreases?Your age
9Which months have the 28th day?All months
10What are the two things that people never eat before breakfast?Lunch và Dinner
11Who works only one day in a year but never gets fired?Santa Claus
12What has three hands but only one face?A clock
13When I eat, I live but when I drink, I die. Who am I?Fire
14They travel all over the world but kết thúc up in one corner. What are they?Stamps
15What kind of cup can’t hold water?a cupcake
16What ngân hàng never has any money?the riverbank
17What ship has two mates but no captain?a relationship
18What comes down but never goes up?Rain
19What is the longest word in the dictionary?Smiles
20How can somebody walk for 8 days without sleeping?He sleeps only at night
21What has three ways out và just one way in?A t-shirt
22I have every color but no gold. What am I?a rainbow
23What goes through towns & over hills but never moves?A road
24Take off my skin – I won’t cry but you will. What am I?An onion
25Which word contains 26 letters but only syllables?alphabet
26I can fly but have no wings.I can cry but I have no eyes. Wherever I go, darkness follows me. What am I?Clouds
27Which word in the English language is most frequently spelled wrong?wrong
28What walks on four legs in the morning, two legs at midday, and three legs in the evening?Man
29What tastes better than it smells?A Tongue
30What kind of room has no doors or windows?A Mushroom
31During what month bởi people sleep the least?February
32What is orange & sounds like a parrot?A Carrot
33What word becomes shorter when you địa chỉ cửa hàng two letters to it?Short
34Two children are born on the same day by the same mother but they are not twins. How is that possible?They are triplets
35Henry’s mother had three children. The first child was named Spring, The second child was named Winter. What was the third child’s name?Henry of course
36What has four wheels và flies?A garbage truck
37What gets wetter the more it dries?A towel
38Which word in the dictionary is spelled incorrectly?Incorrectly
39You cannot keep this until you have given it. What is it?A promise
40What spends all the time on the floor but never gets dirty?Your Shadow
41What part of the chicken has the most feathers?The Outside
42What goes up & down but never moves?The stairs
43What sounds lượt thích a sneeze & is made out of leather?A shoe
44What always goes lớn sleep with shoes on?A horse
45What has a bottom at the top?Your legs
46If two is company & three is a crowd, what is four & five?Nine of course
47What starts with an E, ends with an E & only has one letter in it?An envelope
48What runs but never walks?A tap
49What is a chickens favourite vegetable?An eggplant
50What kind of vegetable needs a plumber?A Leek
51Who always drives his customers away?A taxi-driver
52What is the longest word in the English language?Smiles, because there is a mile between the beginning và the end of it.
53Why is the letter E so important?Because it is the beginning of everything
54Where can you always find money?In the dictionary
55What has many teeth, but can’t bite?A comb
56What has arms but can not hug?Armchair
57What month vày soldiers hate?March
58What can you catch, but not throw?A cold
59Why are dogs afraid lớn sunbathe?They don’t want lớn be hot-dogs
60What makes opening piano so hard?All the keys are inside.
61What has nothing but a head và a tail?A coin
62Why is 10 x 10 = 1000 like your left eye?It’s not right
63How bởi vì we know the ocean is friendly?It waves
64Which can move faster, heat or cold?Heat, because you can catch cold
65What is cut on a table, but is never eaten?A deck of cards
66What has words, but never speaks?A book
67What has legs, but doesn’t walk?A table
68What has many needles, but doesn’t sew?A Christmas tree
69What did the big chimney say lớn the little chimney while working?You are too young to smoke
70What has a face và two hands but no arms, legs or head?A shirt
71What has a head và a foot but no body?Bed
72Where does one wall meet the other wall?On the corner
73What has lots of eyes, but can’t see?A potato
74Where is the best place to lớn store food?Mouth
75Which can you keep after giving it khổng lồ your friend?Promise
76What runs all around a backyard, yet never moves?A fence
77What can travel all around the world without leaving its corner?A stamp
78What kind of coat is best put on wet?A coat of paint
79The more of this there is, the less you see. What is it?Darkness
80What is always in front of you but can’t be seen?The future
81Plucked from a fruit, bitter lượt thích a root, burning and bold, or even cold when sold. What am I?Coffee beans
82What will make more noise in your house than a dog?Two dogs
83What has a thumb & four fingers, but is not a hand?A glove
84What is higher without a head than with a head?A pillow
85I’ ve four legs. I live in Africa. I’m big và gray. I live in the river.I’m a hippo
86I’m a large mammal. I live in the woods. I’ve fur. I stand up và growl when I’m angry.I’m a bear
87Out in the field, I talk too much. In the house, I make much noise, but when at the table I’m quiet.I’m a fly
88I hiss. I can be poisonous. I’m long. I’ve a forked tongue.I’m a snake
89I eat vegetables. I can run fast. I can be a pet. I’ve long ears.I’m a rabbit
90I can swim and dive. I’ve two legs. I’ve wings. I quackI’m a duck
91I eat insects. I live in the pond. I can hop. I’m green.I’m a frog
92If I sit down I’m high; if I stand up I’m low.I’m a dog
93I’ ve sầu four legs. You can ride me. I’ve tusks. I’ve a long nose.I’m an elephant
94I’m ever eating garbage & wasteI’m a pig
95I eat other animals. I’ve a big mouth. I’m green. I live in the waterI’m a crocodile
96I’m small. I can be scary. I’ve eight legs. I spin the web.I’m a spider
97I don’t wear a hat. Or fly lượt thích a bat. My name rhymes with flatI’m a cat
98I live in Africa. I’m yellow & brown. I eat leaves. I’ve a long neck.I’m Giraffe
99I swim in a lake. While asleep và awake. My name rhymes with dishI’m a fish
100What is easy lớn get into, but hard khổng lồ get out of?Trouble
101What building has the most stories?The library
102Which word in the dictionary starts and finishes with the letter E, but only has one letter?Envelope
103What has a neck but doesn’t have a head?A bottle
104What begins with the letter P, finishes with the letter E and has over a thousand letters in it?Post Office
105If everyone decided khổng lồ purchase only pink cars, what would we have?A pink carnation
106What is so unbelievably fragile that just by speaking it’s name will break it?Silence
107A young man is learning to drive. He travels the wrong way down a one way street và passes a policeman. The policeman sees him but does nothing. Why?The young man was walking
108What starts with a T, ends with a T & is full of T?A Teapot
109I am weightless, but put me in a bucket and I will make it lighter. What am I?A hole
110What has many hearts but no other organs?A deck of cards
111What sometimes freezes after it has been heated up?A computer

Trên đấy là tổng phù hợp 100 + các câu đố vui hay bằng tiếng Anh nhưng Edupia Tutor muốn đưa đến cho quý phụ huynh và các em học sinh ngày hôm nay. Hãy theo dõi các blog khác từ Edupia Tutor nhằm không bỏ lỡ các kỹ năng và kiến thức tiếng Anh độc đáo nhé!

Khóa học tập tiếng Anh giáo viên online tại Edupia Tutor

Hành trình chinh phục tiếng Anh của nhỏ xíu cần bao gồm một người đồng hành và gợi ý sao cho cân xứng với từng độ tuổi, trình độ. Ba người mẹ nên chọn lựa cho nhỏ một chương trình học tập có hệ thống, tập có tác dụng quen mang lại trẻ ưa thích nghi với môi trường thiên nhiên học giờ đồng hồ Anh. Vày thế, khóa đào tạo và huấn luyện gia sư online trên Edupia Tutor là lựa chọn giỏi nhất bây giờ cho ba bà bầu và những con.