Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":319000,"display_regular_price":349000,"image":"title":"SRKCTRNZC_LBD (3)","caption":"","url":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","alt":"","src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 937px) 100vw, 937px","full_src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","full_src_w":2000,"full_src_h":2000,"gallery_thumbnail_src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","gallery_thumbnail_src_w":80,"gallery_thumbnail_src_h":80,"thumb_src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","thumb_src_w":2000,"thumb_src_h":2000,"src_w":937,"src_h":937,"thumb_srcset":false,"thumb_sizes":"(max-width: 2000px) 100vw, 2000px","image_id":52729,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":23,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SRKCTRNZC_LBD26","variation_description":"","variation_id":51851,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"200","weight_html":"200 g"},"attributes":"attribute_pa_size":"27","availability_html":"

Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":319000,"display_regular_price":349000,"image":"title":"SRKCTRNZC_LBD (3)","caption":"","url":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","alt":"","src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 937px) 100vw, 937px","full_src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","full_src_w":2000,"full_src_h":2000,"gallery_thumbnail_src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","gallery_thumbnail_src_w":80,"gallery_thumbnail_src_h":80,"thumb_src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","thumb_src_w":2000,"thumb_src_h":2000,"src_w":937,"src_h":937,"thumb_srcset":false,"thumb_sizes":"(max-width: 2000px) 100vw, 2000px","image_id":52729,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":39,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SRKCTRNZC_LBD27","variation_description":"","variation_id":51852,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"200","weight_html":"200 g","attributes":"attribute_pa_size":"28","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":319000,"display_regular_price":349000,"image":"title":"SRKCTRNZC_LBD (3)","caption":"","url":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","alt":"","src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 937px) 100vw, 937px","full_src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","full_src_w":2000,"full_src_h":2000,"gallery_thumbnail_src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","gallery_thumbnail_src_w":80,"gallery_thumbnail_src_h":80,"thumb_src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","thumb_src_w":2000,"thumb_src_h":2000,"src_w":937,"src_h":937,"thumb_srcset":false,"thumb_sizes":"(max-width: 2000px) 100vw, 2000px","image_id":52729,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":37,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SRKCTRNZC_LBD28","variation_description":"","variation_id":51853,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"200","weight_html":"200 g","attributes":"attribute_pa_size":"29","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":319000,"display_regular_price":349000,"image":"title":"SRKCTRNZC_LBD (3)","caption":"","url":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","alt":"","src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 937px) 100vw, 937px","full_src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","full_src_w":2000,"full_src_h":2000,"gallery_thumbnail_src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","gallery_thumbnail_src_w":80,"gallery_thumbnail_src_h":80,"thumb_src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","thumb_src_w":2000,"thumb_src_h":2000,"src_w":937,"src_h":937,"thumb_srcset":false,"thumb_sizes":"(max-width: 2000px) 100vw, 2000px","image_id":52729,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":38,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SRKCTRNZC_LBD29","variation_description":"","variation_id":51854,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"200","weight_html":"200 g","attributes":"attribute_pa_size":"30","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":319000,"display_regular_price":349000,"image":"title":"SRKCTRNZC_LBD (3)","caption":"","url":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","alt":"","src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 937px) 100vw, 937px","full_src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","full_src_w":2000,"full_src_h":2000,"gallery_thumbnail_src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","gallery_thumbnail_src_w":80,"gallery_thumbnail_src_h":80,"thumb_src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","thumb_src_w":2000,"thumb_src_h":2000,"src_w":937,"src_h":937,"thumb_srcset":false,"thumb_sizes":"(max-width: 2000px) 100vw, 2000px","image_id":52729,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":25,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SRKCTRNZC_LBD30","variation_description":"","variation_id":51855,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"200","weight_html":"200 g","attributes":"attribute_pa_size":"31","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":319000,"display_regular_price":349000,"image":"title":"SRKCTRNZC_LBD (3)","caption":"","url":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","alt":"","src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 937px) 100vw, 937px","full_src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","full_src_w":2000,"full_src_h":2000,"gallery_thumbnail_src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","gallery_thumbnail_src_w":80,"gallery_thumbnail_src_h":80,"thumb_src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","thumb_src_w":2000,"thumb_src_h":2000,"src_w":937,"src_h":937,"thumb_srcset":false,"thumb_sizes":"(max-width: 2000px) 100vw, 2000px","image_id":52729,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":11,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SRKCTRNZC_LBD31","variation_description":"","variation_id":51856,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"200","weight_html":"200 g","attributes":"attribute_pa_size":"32","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":319000,"display_regular_price":349000,"image":"title":"SRKCTRNZC_LBD (3)","caption":"","url":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","alt":"","src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 937px) 100vw, 937px","full_src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","full_src_w":2000,"full_src_h":2000,"gallery_thumbnail_src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","gallery_thumbnail_src_w":80,"gallery_thumbnail_src_h":80,"thumb_src":"https://aaajeans.com/wp-content/uploads/2022/11/SRKCTRNZC_LBD-3.jpg","thumb_src_w":2000,"thumb_src_h":2000,"src_w":937,"src_h":937,"thumb_srcset":false,"thumb_sizes":"(max-width: 2000px) 100vw, 2000px","image_id":52729,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":12,"min_qty":1,"price_html":"","sku":"SRKCTRNZC_LBD32","variation_description":"","variation_id":51857,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"200","weight_html":"200 g">">126272829303132


*

225,000 đ 280,000đ

*

309,000 đ 400,000đ

*

239,000 đ 350,000đ

*

215,000 đ 299,000đ

*

235,000 đ 350,000đ

*

Quần jean lửng con gái đẹp quần lửng nữ sống lưng cao GLQ129


Quần short jean người vợ kiểu thể thao quần jean sườn lưng cao dáng đầm eo thun GLQ150

Mã sản phẩm: GLQ150

quần short jean người vợ kiểu thể thao được làm cho từ tua bông thân thiện với cơ thể, vải jean co giãn bền color giúp nữ giới có một phong cách thể thao cá tính với xây đắp lưng cao quần jean dáng vẻ váy lưng thun tạo cảm xúc chân dài hơn:

+ quần short jean nữ lưng cao được làm bằng làm từ chất liệu cotton 95% + 5% thun co giãn nên ngấm hút những giọt mồ hôi tốt tạo cảm hứng thông thoáng lúc mặc.

Bạn đang xem: Quần short jean lưng cao

+ quần jean dáng váy lưng thun được wash mềm vải loại bỏ cảm hứng thô ráp nặng nề chịu cho những người mặc tạo nên một đề nghị riêng với gia công bằng chất liệu mềm mại

+ quần jean mang váy sống lưng cao đẹp về color sắc, bền màu, không dễ ợt bị phai lúc giặt (Đối với các jean bao gồm mầu sậm, xanh đen, đen.. Một vài ba nước giặt trước tiên sẽ thấy nước gồm hồ vải vóc ra màu sắc đục vơi giống quần áo bẩn vấn đề này hoàn toàn bình thường nhé những bạn).

thuyed.edu.vn khuyến nghị các bạn nên đo cân nặng nặng, vòng eo cùng chọn kích thước váy quần:

+ các bạn nặng 42kg - 45Kg, vòng eo thon 66cm, vòng mông 84cm: Chọn kích thước 26 (dài váy đầm 33cm)

 + các bạn nặng 45kg - 48Kg, vòng hai 68.5cm, vòng mông 86cm: Chọn form size 27 (dài váy 33cm)

+ các bạn nặng 48kg - 51Kg, vòng hai 71.1cm, vòng mông 88cm: lựa chọn Size 28 (dài váy 34cm)

+ bạn nặng 52kg - 56Kg, vòng hai 73.6cm, vòng mông 92cm: Chọn kích thước 29 (dài váy 34cm)

+ bạn nặng 57kg - 61Kg, vòng eo thon 76.2cm, vòng mông 96cm: Chọn kích thước 30 (dài váy 35cm)

+ bạn nặng 62kg - 66Kg, vòng eo thon 78.7cm, vòng mông 100cm: Chọn kích cỡ 31 (dài váy 35cm)

+ bạn nặng 67kg - 71Kg, vòng eo 81.2cm, vòng mông 104cm: Chọn kích thước 32 (dài váy 36cm)

+ trọng lượng ước tính theo người cao 1m6 dáng gọn, chúng ta có độ cao khác hoặc số đo “vòng eo trên rốn”/vòng mông lớn/nhỏ so với thông thường hãy chọn theo số đo vòng eo bên trên rốn/vòng mông (các mẫu ôm hay vải giãn nở +10%, các mẫu eo thun eo hoàn toàn có thể giãn thêm 10% đối với số đo bên trên bảng)

+ form size sản phẩm có thể sai lệch ±2cm. Thành phầm khi chụp dưới đk sáng/tối, coi bằng các loại màn hình khác nhau hay giữa những lô hàng không giống nhau màu sắc có thể đậm lợt một chút là thông thường các bạn nhé

#quầnshortnữ #quầnshortjeannữ #quầnshortnữlưngcao #quầnjeangiảváy

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*


I. CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG THU TIỀN TẠI NHÀ COD TRÊN TOÀN QUỐC

thuyed.edu.vn có chế độ giao hàng thu tiền tận nhà trên toàn nước chỉ vận dụng với những đơn mua hàng lẻ không áp dụng với đại lý với các cơ chế như sau:

+ Nhằm bảo đảm tính hoàn hảo của sản phẩm & hàng hóa tránh mất mát khi vận chuyển quý quý khách sẽ không được coi như hàng trước khi thanh toán.

+ quý khách không thể chọn một trong những phần của kiện mặt hàng để dấn và giao dịch do các chính sách của mặt thứ cha (công ty vận chuyển) không cho phép xé lẻ kiện hàng.

+ khách hàng vui lòng xem xét kỹ khi đặt hàng vì nếu phủ nhận nhận hàng thuyed.edu.vn vẫn phải thanh toán giao dịch cước nhị chiều mang đến kiện hàng gửi hoàn.

Xem thêm: Ăn ốc sên ăn được không, có nguy hiểm không? ốc sên có ăn được không, ăn ốc sên có tốt không

II. CHÍNH SÁCH ĐỔI HÀNG CỦA thuyed.edu.vn

+ Quý khách hoàn toàn có thể yêu cầu đổi hàng trong khoảng 7 ngày kể từ thời điểm nhận được hàng nếu sở hữu không vừa do đặt hàng nhầm loại, lựa chọn nhầm size, màu không hợp hoặc cảm xúc không chấp thuận với ngẫu nhiên lý bởi gì

. - Hàng đổi cần không thay đổi bao bì, tem nhãn, sạch mát sẽ, ko qua giặt tẩy, không giảm lỗ nút, ko sửa chữa.

- sản phẩm chỉ hoàn toàn có thể đổi sang thành phầm tương đương thuộc mã hoặc sang thành phầm khác có giá trị lớn hơn hàng vẫn mua.

- Không áp dụng đổi đối với mặt hàng thứ lót

+ người sử dụng cần truy cập thuyed.edu.vn gõ mã hàng yêu cầu đổi/ chọn size muốn nhận/ nhấn cài đặt hàng/ trong giỏ hàng đánh dấu Yêu cầu đưa đến dổi tại nhà và làm theo hướng dẫn

+ người tiêu dùng cần trả mức giá chuyển hàng hai chiều khi đổi hàng (thuyed.edu.vn chỉ trợ giá 1 phần với mặt hàng đổi).

+ Đóng gói hàng đổi : Hàng giữ hộ trả rất cần phải bọc kín đáo để không chú ý thấy thành phầm (tránh nhân viên cấp dưới chuyển phạt nhanh nhận thấy hàng) và quấn trong bao xốp chống độ ẩm ướt.

+ vớ cả thành phầm lỗi đang được bảo hành hay thay đổi hàng new thuộc về gia sản của thuyed.edu.vn

thuyed.edu.vn xin chân tình cám ơn Quý khách hàng đã mua hàng của công ty. Chúng tôi luôn nỗ lực cố gắng để Quý người tiêu dùng hài lòng về unique dịch vụ và thái độ ship hàng của thuyed.edu.vn