Mua tài khoản download Pro để hưởng thụ website Download.vn KHÔNG quảng cáotải File cực nhanh chỉ với 79.000đ.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn hóa 11


Đề thi học tập kì 2 môn chất hóa học 11 năm 2022 - 2023 bao tất cả 8 đề bao gồm đáp án chi tiết kèm theo. Qua đó giúp chúng ta có thêm nhiều bốn liệu tham khảo, củng cố kỹ năng để đạt kết quả cao trong bài thi học kì 2 sắp tới tới.


Đề thi cuối kì 2 hóa học 11 được biên soạn bám quá sát nội dung chương trình trong sách giáo khoa. Trải qua đề thi chất hóa học cuối kì 2 lớp 11 để giúp đỡ quý thầy cô giáo tạo ra đề chất vấn theo chuẩn chỉnh kiến thức với kỹ năng. Đặc biệt giúp các em rèn luyện củng chũm và nâng cấp kỹ năng có tác dụng quen với những dạng bài xích tập để gia công bài soát sổ cuối học kì 2 đạt công dụng tốt. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm một số đề thi như: đề thi học tập kì 2 môn Ngữ văn 11, đề thi học kì 2 môn lịch sử dân tộc 11.


Đề thi học tập kì 2 Hóa 11

Cho biết nguyên tử khối (theo đv
C) của một vài nguyên tố: H= 1; C = 12; N = 14; O = 16;Na = 23; Br = 80; Ag = 108

Câu 1. Trong phân tử chất nào sau đây chỉ có link đơn?

A. CH4B. C2H4C. C6H6D. CH3COOH

Câu 2. Hợp hóa học (CH3)3COH có tên thay ráng là

A. 2-metylpropan-2-ol.B. 1,1-đimetyletanol.C. Trimetylmetanol.D. Butan-2-ol.

Câu 3. Khi đốt cháy trọn vẹn 3,60g ankan X nhận được 5,60 lít khí CO2. Các thể tích khí được đo nghỉ ngơi đktc. Côngthức phân tử của X là trường hợp nào sau đây?

A. C3H8B. C5H10C. C5H12D. C4H10

Câu 4. Ứng với cách làm phân tử C5H10 gồm bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

A. 3B. 4C. 5C. 7

Câu 5. Khi mang đến buta-1,3-đien tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao, bao gồm Ni có tác dụng xúc tác, có thể thu được

A. Butan
B. Isobutan
C. Isobutilen
D. Pentan

Câu 6. Polipropilen (PP) là thành phầm trùng thích hợp của:


A. CH2=CH-CH3B. CH2=CH-Cl
C. CH2=CH2D. CH2=CH-CH=CH2

Câu 7. Thuốc demo nào bên dưới đây rất có thể dùng để phân biệt các chất sau: benzen, toluen, stiren?

A. Dung dịch KMn
O4 loãng, lạnh
B. Dung dịch brom
C. Oxi ko khí
D. Dung dịch KMn
O4, đun nóng

Câu 8. Cho sơ trang bị phản ứng: CH3COONa → A → B → C → hexacloran. Những chất A, B, C lần lượt là:

A. C2H2, CH4, C6H6B. CH4, C2H2, C6H6C. CH4, C2H4, C2H6D. CH4, C2H4, C6H6

Câu 9. Trong các phản ứng sau, phản bội ứng nào xảy ra:

A. C2H5OH + Na
OH → ?
B. C2H5OH + H2O → ?
C. C2H5OH + Mg
O → ?
D. C2H5OH + HBr → ?

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol đối chọi chức A được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Giá trị m là

A. 10,2 gam.B. 2 gam.C. 2,8 gam.D. 3 gam.

Câu 11. phù hợp chất bao gồm công thức cấu tạo: CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-OH có tên gọi là

A. 3-metylbutan-1-ol.B. 2-metylbutan-4-ol.C. Ancol isoamylic.D. 3-metylbutan-1-ol hoặc Ancol isoamylic.

Câu 12. cho những thí nghiệm sau:

(1) mang lại etanol công dụng với mãng cầu kim loại.

(2) đến etanol chức năng với dung dịch HCl bốc khói.

(3) mang lại glixerol tính năng với Cu(OH)2.

(4) đến etanol công dụng với CH3COOH tất cả H2SO4 sệt xúc tác.

Có từng nào thí nghiệm trong những số ấy có phản nghịch ứng cố kỉnh H của nhóm OH ancol?

A. 4.B. 3.C. 2.D. 1.


Câu 13. tóm lại nào sau đấy là đúng ?

A. Ancol etylic cùng phenol đều tác dụng được với Na và dung dịch Na
OH.B. Phenol tác dụng được với hỗn hợp Na
OH và dung dịch Br2.C. Ancol etylic tác dụng được với Na nhưng không phản nghịch ứng đượcc cùng với Cu
O, đun nóng.D. Phenol chức năng được cùng với Na và dung dịch HBr

Câu 14. chất nào sau đây có chức năng tạo kết tủa với dung dịch brom?

A. Phenol.B. Etilen.C. Benzen.D. Axetilen.

Câu 15. đến dãy những chất sau: metanol, etanol, etylen glicol, glixerol, hexan-1,2-điol, pentan-1,3-điol. Số hóa học trong hàng hòa rã được Cu(OH)2 là

A. 3.B. 4.C. 5.D. 2.

Câu 16: cho ancol etylic tính năng lần lượt với: Na, Na
OH, HCOOH, CH3OH, O2, Cu
O, Cu(OH)2. Số chất tham gia làm phản ứng là:

A. 6.B. 3.C. 4.D. 5.

Câu 17. Phenol phản ứng được với hỗn hợp nào sau đây?

A. Na
HCO3.B. CH3COOH.C. KOH.D. HCl.

Câu 18. Sắp xếp nhiệt độ sôi của các chất sau theo chiều giảm dần: CH3OH, H2O, C2H5OH là:

A. H2O, CH3OH, C2H5OH.B. CH3OH, C2H5OH, H2O.C. CH3OH, H2O, C2H5OH.D. H2O, C2H5OH, CH3OH.

Câu 19. Cho 12 g C3H7OH tác dụng với Na trọn vẹn thấy bao gồm V (l) khí thoát ra (ở đktc). Cực hiếm của V là bao nhiêu?

A. 2,24 lít
B. 1,12 lít
C. 3,36 lít
D. 4,48 lít

Câu 20. Chất nào dưới đây thuộc nhiều loại ankađien liên hợp?

A. CH2=C=CH–CH3.B. CH2=C=CH2.C. CH2=CH–CH=CH2D. CH2=CH–CH2–CH=CH2

Câu 21. bí quyết của glixerol là

A. C2H5OH.B. C3H7OH.C. C2H4(OH)2.D. C3H5(OH)3.

Câu 22. Để phân minh benzen và ancol etylic rất có thể sử dụng hóa chất nào sau đây?

A. Quì tím.B. Na.C. Cu(OH)2.D. Hỗn hợp Br2.

Câu 23. Oxi hóa trọn vẹn m gam một hiđrocacbon
X mạch hởthì thu được 26,4 gam CO2 với 10,8 gam nước. X thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?


A. Ankađien.B. Ankin.C. Ankan.D. Anken

Câu 24. thành phầm chính của bội nghịch ứng cùng hợp HCl vào propen là

A. CH3CHCl
CH3.B. CH3CH2CH2Cl.C. CH2Cl
CH2CH3.D. Cl
CH2CH2CH3

Câu 25. Dẫn hoàn toàn 1,792 lít các thành phần hỗn hợp X bao gồm CH4, C2H4 với C2H2 qua chai nước brom. Sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thì thấy trọng lượng bình brom tăng 1,66 gam và gồm 0,448 lít khí bay ra ngoài. Các thể tích khí đo làm việc đktc. Phần trăm về thể tích của C2H2 trong hỗn hợp X là

A. 25%.B. 60%.C. 12,5%.D. 30%.

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Hóa 11

1A2A3C4C5A
6A7D8B9D10D
11D12B13B14A15A
16D17C18D19A20C
21D22B23D24A25C

............

Nâng cấp gói Pro để trải nghiệm website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, và tải file cực nhanh không ngóng đợi.

Đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 môn Hóa lớp 11

10 đề thi học kì 2 môn Hóa 11 - Ban cơ bạn dạng Có giải đáp được Vn
Doc soạn sưu tầm tổng hợp các đề thi học tập kì 2 hóa 11, hi vọng giúp các bạn có thêm tư liệu ôn luyện, chuẩn bị tốt đến kì thi chấm dứt học kì 2, nội dung thắc mắc dưới hiệ tượng trắc nghiệm, tư luận để giúp các bạn chuẩn bị chất vấn cuối học tập kì 2 môn Hóa lớp 11 được xuất sắc nhất


Mời thầy cô cùng chúng ta học sinh cùng tham khảo đề thi hoá 11 học tập kì 2 này

A. Đề cương ôn tập học kì 2 hóa 11 năm 2023 

B. Đề thi học kì 2 hóa 11 năm học 2021 có đáp án 


Đề thi hoá 11 học kì 2 ban cơ bạn dạng - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Ankin C6H10 bao gồm bao nhiêu đồng phân làm phản ứng với hỗn hợp Ag
NO3/NH3 tạo kết tủa?

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 2. Cho sơ đồ: C6H6 → X → Y → C6H5OH. Chất Y là

A. C6H5Cl B. C6H5ONa C. C6H5CH3 D. C6H5CHO

Câu 3. Dãy các chất có ánh sáng sôi tăng cao là

A. CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH, C2H6

B. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH

C. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH

D. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH

Câu 4. Khi mang lại 2-metylbut-2-en phản ứng cùng với HCl thì thành phầm chính thu được có tên là

A. 2-clo-2-metylbutan

B. 2-metyl-2-clo butan

C. 2-clo-3-metylbutan

D. 3-clo-2-metylbutan

Câu 5. Hỗn hợp X bao gồm metan với anken, mang đến 5,6 lít X qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 7,28 gam và tất cả 2,688 lít khí bay ra (đktc). CTPT của anken là:

A. C2H4 B. C5H10. C. C3H6. D. C4H8.

Câu 6. Hàng gồm các chất đều công dụng với ancol etylic là

A. HBr (to), Na, Cu
O (to), CH3COOH (xúc tác).B. Ca, Cu
O (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.C. Na
OH, K, Mg
O, HCOOH (xúc tác).D. Na2CO3, Cu
O (to), CH3COOH (xúc tác), (CH3CO)2O.


Câu 7. Khi đến 2-metylbutan tính năng với clo (ánh sáng, tỉ trọng 1:1) thì chiếm được bao nhiêu thành phầm thế monoclo?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 8. Cho trăng tròn gam hỗn hợp fomalin 33% chức năng với Ag
NO3/NH3 dư thì lượng kết tủa là

A. 144 gam. B. 95,04 gam. C. 47,52 gam. D. 118,8 gam.

Câu 9. C5H10O2 gồm bao nhiêu đồng phân axit?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 10. làm phản ứng nào dưới đây không xảy ra:

A. Benzen + Cl2 (as).

B. Benzen + H2 (Ni, p, to).

C. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ).

D. Benzen + Br2 (dd).

Câu 11: mang đến 8,7 gam anđehit X tác dụng hoàn toàn với lượng dung dịch Ag
NO3/NH3 (dư) được 64,8 gam Ag. X có công thức phân tử là

A C3H4O. B C2H2O2. C CH2O. D C2H4O.

Câu 12: Axit axetic (CH3COOH) chức năng được với tất cả các hóa học trong hàng nào sau đây?

A Cu, C2H5OH, dd Na2CO3.

B Cu, dd Na2CO3, CH3OH.

C Mg, Ag, dd Na2CO3.

D Mg, dd Na2CO3, CH3OH

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. Viết những phương trình phản bội ứng xảy ra trong sơ vật sau:

C2H2 → C2H4 ↔ C2H5OH ↔ CH3CH=O → CH3COOH.

Bài 2. trình diễn cách phân biệt những chất riêng biệt: C2H5OH, C6H5OH, CH3CHO, CH3COOH?

Bài 3. Dẫn 8,94 lit tất cả hổn hợp khí X có propan, propilen cùng propin qua dung dịch nước brom dư, thấy trọng lượng bình đựng brom tăng thêm m gam với còn 2,8 lit một khí thoát ra. Trường hợp dẫn tổng thể khí X làm việc trên qua hỗn hợp Ag
NO3/NH3 thì tạo nên 22,05 gam kết tủa. Tính m và xác suất thể tích của mỗi khí vào X (biết những khí đo nghỉ ngơi đktc).


Bài 4: mang lại 26,8 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm ancol Êtylic cùng 1 axít cacboxylic mạch hở no đối chọi chức công dụng với na dư thì hình thành 4,48 lít khí (đkc) . Mặc không giống cũng lượng lếu láo hợp thuở đầu khi tính năng với một lạng dư hỗn hợp Na2CO3 thi hình thành 3,36 lít khí (đkc).

1/ Xác định trọng lượng mỗi hóa học trong lếu láo hợp ban sơ (1,5đ)

2/ khẳng định công thức kết cấu của axít . ( 0,5đ)

3/ Nếu làm cho nóng lượng tất cả hổn hợp X thuở đầu với H2SO4 đđ thì sau khoản thời gian phản ứng đạt trạng thái thăng bằng thu được 7,65gam este. Tính hiệu suất phản ứng này? (1đ)

Đáp án đề thi học kì 2 Hóa 11 - Đề số 1

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm

1B2B3C4A5D6A
7C8B9C10D11B12D

Phần 2. Câu hỏi tự luận

Câu 1.

C2H2 + H2

*
C2H4

C2H4 + H2O → C2H5OH

C2H5OH

*
C2H4 + H2O

C2H5OH + Cu
O

*
CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + H2 → C2H5OH

CH3CHO + O2

*
CH3COOH

Câu 2.

Cách 1

Trích mẫu thử và đánh số lắp thêm tự

Thuốc demo để nhận ra các hóa chất ở đó là Ag
NO3/NH3 và quỳ tím

Dùng quỳ tím để nhận ra được CH3COOH làm quỳ tím chuyển màu đỏ

Các chấtcòn lại cho tính năng với Ag
NO3/NH3

C2H5OH không phản ứng cùng với Ag
NO3/NH3

Phản ứng lộ diện tạo kết tủa white thì chất thuở đầu C6H5OH

C6H5OH + 2(Ag(NH3)2)OH → C6H6O2 + 2Ag + 4NH3 + H2O

Phản ứng mở ra tạo kết tủa trắng bạc đãi bám vào ống nghiệm CH3CHO

CH3CHO + 2Ag
NO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Cách 2. 

Trích chủng loại thử và đánh số vật dụng tự


Thuốc thử để nhận thấy các chất hóa học ở đấy là dung dịch Brom, Cu
O với quỳ tím

Dùng quỳ tím để phân biệt được dung dịch CH3COOH là axit làm cho quỳ tím hóa đỏ

Sử dụng hỗn hợp Brom để nhận biết

C6H5OH bội phản ứng Brom

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Không phản ứng là 2 chất còn lại CH3CHO, C2H5OH

Dùng Cu
O để nhận biết C2H5OH

C2H5OH + Cu
O → CH3CHO + Cu + H2O

Câu 3. 

Vpropan = 2,8 l => npropan = 2,8/22,4 = 0,125 (mol)

n kết tủa = npropin = 22,05/147 = 0,15 (mol)

n
X = 8,94/22,4 = 0,4 (mol)

=> npropile = 0,4 - 0,125 - 0,15 = 0,125 (mol)

n
Br2 pư = npropilen + 2npropin = 0,425 (mol)

=> m = 0,425.160 = 68 gam

%Vpropan = 0,125/0,4.100 = 31,25%

%V propilen = 0,125/0,4.100 = 31,25%

% Vpropin = 0,15/0,4.100 = 37,5%

Câu 4.

Gọi công thức kết cấu của axít cacboxylic mạch hở no đối chọi chức là Cn
H2n + 1COOH (n ≥ 0)

Các phương trình hóa học xảy ra :

C2H5OH + mãng cầu → C2H5ONa + ½ H2 (1)

Mol: 0,1 0,05

Cn
H2n+1COOH + na → Cn
H2n+1COONa + ½ H2 (2)

Mol: 0,3 0,15

2Cn
H2n+1COOH + Na2CO3 → 2Cn
H2n+1COONa + CO2 + H2O (3)

Mol: 0,3 0,15

1/ trọng lượng mỗi chất trong láo lếu hợp ban sơ :

mancol = 4,6 gam , maxít = 26,8 – 4,6 = 22,2 gam

2/ khẳng định công thức kết cấu của axít

M axít = 22,2/ 0,3 = 74 . => 14n + 46 = 74 => n= 2

CTCT CH3-CH2-COOH

3/ Tính hiệu suất của làm phản ứng :

Phương trình hóa học:

C2H5COOH + C2H5OH → C2H5COOC2H5 + H2O (4)

Mol trước 0,3 0,1

Mol sau 0,075 0,075

Vậy H% = 75%

Đề thi hoá 11 học tập kì 2 ban cơ bạn dạng - Đề số 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: cho sơ thứ phản ứng sau: CH4 → X → Y → PVC. Vào đó, X và Y theo lần lượt là:

A. C2H6, CH2=CHCl.

B. C3H4, CH3CH=CHCl.

C. C2H2, CH2=CHCl.

D. C2H4, CH2=CHCl.

Câu 2: Số đồng phân kết cấu ứng với bí quyết phân tử C5H12 là:

A. 3 đồng phân.

B. 4 đồng phân.

C. 5 đồng phân.

D. 2 đồng phân.

Câu 3: chất không làm chuyển màu sắc quỳ tím là:

A. Na
OH.

B. C6H5OH.

C. CH3COOH.

D. CH3COONa.

Câu 4: Chỉ dùng duy độc nhất một thuốc thử nào dưới đây hoàn toàn có thể phân biệt được: benzen, stiren, toluen?

A. Oxi không khí.

B. Dung dịch KMn
O4.


C. Hỗn hợp Brom.

D. Hỗn hợp HCl.

Câu 5: vừa lòng chất gồm công thức cấu trúc sau: CH3–CH2–CH2–CH2–OH, có tên gọi là:

A. 2-metylbutan-4-ol.

B. 4-metylbutan-1-ol.

C. Pentan-1-ol.

D. 3-metylbutan-1-ol.

Câu 6: cho dãy những chất sau: buta-1,3-đien, propen, but-2-en, pent-2-en. Số chất gồm đồng phân hình học:

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 7: Để phân biệt cha chất lỏng sau: Glixerol, etanol, phenol, dung dịch thử bắt buộc dùng là:

A. Cu(OH)2, Na.

B. Cu(OH)2, dung dịch Br2.

C. Quỳ tím, Na.

D. Dung dịch Br2, quỳ tím.

Câu 8: hàng nào dưới đây gồm những chất đều có chức năng phản ứng với hỗn hợp Ag
NO3/NH3?

A. CH3COCH3, HC≡CH.

B. HCHO, CH3COCH3.

C. CH3CHO, CH3-C≡CH.

D. CH3-C≡C-CH3, CH3CHO.

Câu 9: hóa học nào dưới đây khi cộng HCl chỉ mang lại một sản phẩm duy nhất:

A. CH2=CH-CH2-CH3.

B. CH2=CH-CH3.

C. CH2=C(CH3)2.

D. CH3-CH=CH-CH3.

Câu 10: Số đồng phân ancol no, đơn chức, mạch hở bao gồm cùng bí quyết phân tử C4H10O là:

A. 6.

B. 4.

C. 8.

D. 2.

Câu 11: nên lựa chọn câu tuyên bố đúng về phenol:

1. Phenol rã trong dung dịch Na
OH sinh sản thành natriphenolat.2. Phenol rã vô hạn trong nước lạnh.3. Phenol bao gồm tính axit tuy nhiên nó là axit yếu hơn axit cacbonic.4. Phenol bội nghịch ứng được với hỗn hợp nước Br2 tạo thành kết tủa trắng.

A. 1, 2, 3.

B. 1, 2, 4.

C. 2, 3, 4.

D. 1, 3, 4.

Câu 12: dãy đồng đẳng của ancol no, đối chọi chức, mạch hở tất cả công thức thông thường là:

A. Cn
H2n-1OH (n ≥ 3).

B. Cn
H2n-7OH (n ≥ 6).

C. Cn
H2n+1OH (n ≥ 1).

D. Cn
H2n+2-x(OH)x (n ≥ x, x > 1).

II. TỰ LUẬN (7 điểm).

Câu 1. (1,5 điểm). Dứt sơ đồ dùng phản ứng sau.

C2H5Cl → C2H4 → C2H5OH → CH3CHO → C2H5OH → CH3COOH.

Câu 2. (3,5 điểm). Mang 4,04 gam hỗn hợp A bao gồm hai ancol no, solo chức, mạch hở, tiếp nối nhau trong cùng dãy đồng đẳng chức năng với Na sắt kẽm kim loại dư thu được 1,12 lít H2 (đktc).

a. Tìm bí quyết phân tử của hai ancol.

b. Tính thành phần phần trăm về cân nặng từng ancol trong tất cả hổn hợp A.

Xem thêm: Cây lau kính cán dài - cây lau kính nối dài 4m chất lượng tốt

c. Oxi hóa trọn vẹn 4,04 gam hỗn hợp ancol trên bởi Cu
O, đun nóng sau đó, đem cục bộ sản phẩm cơ học cho chức năng với lượng dư hỗn hợp Ag
NO3/NH3 thì thu được a gam Ag↓. Tính a.

Câu 3: tất cả hổn hợp A tất cả C2H5OH và C6H5OH. Cho A tính năng hết cùng với Na hình thành 3,36 lít H2 (đktc). Cũng lượng tất cả hổn hợp A như trên tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch Na
OH 1M. Tính trọng lượng từng chất trong A?

Câu 4: đến 6,9 gam một ancol no, đơn chức bội nghịch ứng cùng với Cu
O nung nóng, thu được 9,3 gam các thành phần hỗn hợp X gồm anđehit, nước với ancol dư. Cho tất cả hổn hợp X phản nghịch ứng hoàn toàn với lượng dư hỗn hợp Ag
NO3 trong NH3, đun nóng. Tính cân nặng Ag sinh ra?

Đáp án đề thi học tập kì 2 hóa 11 - Đề số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

1A2A3B4B5C6C
8C9D10B11D12C7B

Phần 2. Tự luận 

Câu 1.


C2H5Cl + KOH

*
KCl + C2H4 + H2O

C2H4 + H2O → C2H5OH

C2H5OH + O2 → CH3CHO + H2O

CH3CHO + H2 → C2H5OH

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Câu 2.

Gọi công thức chung của 2 ancol là Cn
H2n+1OH

Phương trình hóa học

2Cn
H2n+1OH + 2Na → 2Cn
H2n+1ONa + H2

Ta có:

n
H2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol → n
A = 2n
H2 = 0,05.2 = 0,1 mol

→ MA = 14n + 18 = 4,04/0,1 = 40,4 → n=1,6

Vì 2 ancol no, đối chọi chức tiếp đến nhau phải số C của bọn chúng lần lượt là một trong những và 2.

Vậy 2 ancol là CH3OH; C2H5OH

Gọi số mol 2 ancol thứu tự là x, y.

→ x + y = 0,1 mol; 32x + 46y = 4,04 gam →x = 0,04;y = 0,06

→ m
CH3OH = 0,04.32 = 1,28 gam

→% m
CH3OH=1,28/4,04.100% = 31,68%

→% m
C2H5OH = 68,32%

Phương trình hóa học

CH3OH + Cu
O

*
HCHO + Cu + H2O

C2H5OH + Cu
O

*
CH3CHO + Cu + H2O

→ n
HCHO = n
CH3OH = 0,04 mol; n
CH3CHO = n
C2H5OH = 0,06 mol

→n
Ag = 4n
HCHO + 2n
CH3CHO = 0,04.4 + 0,06.2 = 0,28 mol → a = 108.0,28 = 30,24 gam

Câu 3.

n
H2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol

n
Na
OH = 0,1.1 = 0,1 mol

Cho lếu hợp chức năng với Na, ta có những phương trình hóa học

C2H5OH + na → C2H5ONa + 1/2H2 (1)

C6H5OH + mãng cầu → C6H5ONa + 1/2H2 (2)

Cho lếu láo hợp tác dụng với Na
OH, chỉ gồm Phenol bội nghịch ứng:

Phương trình hóa học

C6H5OH + Na
OH → C6H5ONa + H2O

0,1 0,1

Vậy n
C6H5OH = 0,1 mol

Theo phương trình hóa học(2), suy ra: n
H2(2) = 0,05 => n
H2(1)= 0,15−0,05 = 0,1 mol

Theo Phương trình hóa học (1) => n
C2H5OH = 0,2 mol

Vậy m = 0,2.46 + 0,1.94 = 18,6 gam

Câu 4. 

Ta có: m
X - mancol thuở đầu = m
O vào Cu
O phản bội ứng = 2,4 (g)

mancol bội phản ứng = nanđehit = n
O vào Cu
O phản bội ứng = 2,4/16 = 0,15(mol)

Lại tất cả : nancol ban đầu > 0,15(mol) ⇒Mancol ancol ancol là CH3OH anđehit là HCHO

Vậy n
Ag = 4nandehit = 0,6 (mol) ⇒m
Ag = 64,8 (g)

Đề thi hoá 11 học tập kì 2 ban cơ bạn dạng - Đề số 3

Câu 1. Chọn câu sai trong các câu sau đây:

A. Benzen và những ankylbenzen dễ dàng tham gia bội nghịch ứng thế, khó khăn tham gia bội nghịch ứng cùng và bền vững với những chất oxi hóa.

B. Benzen làm mất đi màu dung dịch thuốc tím lúc đun nóng.

C. Toluen tham gia những phản ứng cố dễ hơn so cùng với benzen.

D. Stiren làm mất màu nước brom với dung dịch KMn
O4 ở nhiệt độ thường.

Câu 2. Phenol với ancol metylic cùng bao gồm phản ứng với hóa học nào sau đây?

A. Hỗn hợp brom.

B. HNO3 đặc/H2SO4đặc, t0.

C. Dung dịch Na
OH.

D. Kim loại natri.

Câu 3. lựa chọn câu đúng trong số câu sau đây:

A. Phenol gia nhập phản ứng brom hóa với nitro hóa cực nhọc hơn benzen.

B. Phenol tác dụng với dung dịch natri hiđroxit chế tạo ra thành muối và nước.

C. Dung dịch phenol làm cho quỳ tím hóa đỏ, vị phenol tất cả tính axit mạnh.

D. C6H5OH là một ancol thơm.

Câu 4. Nếu chỉ dùng thuốc thử là nước brom (không tính liều lượng) thì ta sáng tỏ được cặp chất nào sau đây?

A. Toluen với benzen.

B. Etilen cùng but–1–in.

C. Toluen cùng stiren.

D. Axetilen với propin.

Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn a gam tất cả hổn hợp hai ancol no solo chức, mạch hở chiếm được 13,44 lít CO2 (đktc) cùng 14,85 gam H2O. Cực hiếm của a là

A. 11,25.

B. 6,225.

C. 12,45.

D. 5,8.

Câu 6. Phenol làm phản ứng với dung dịch brom, trong khi benzen không tồn tại phản ứng này. Điều đó chứng tỏ

A. Nhóm –OH có ảnh hưởng tới vòng benzen.

B. Vòng benzen có tác động tới nhóm –OH.

C. Phenol thâm nhập phản ứng thế trở ngại hơn benzen.

D. Phenol bao gồm tính axit.

Câu 7. Anken nào tiếp sau đây bị hiđrat hóa chỉ cho một ancol duy nhất?

A. (CH3)2C=C(CH3)2.

B. CH3–CH2–CH=CH2.

C. (CH3)2C=CH2.

D. CH3–CH=CH2.

Câu 8. Cho những ancol: CH3CH2OH (1), CH3-CH=CH-OH (2), CH3-CH2OH-CH2OH (3),

H3C-CH(OH)2(4). Những ancol bền là

A. 1, 2.

B. 2, 4.

C. 3, 4.

D. 1, 3.

Câu 9. Để phân biệt cha khí không màu riêng biệt: SO2, C2H2, NH3, ta rất có thể sử dụng chất hóa học nào sau đây? (với một đợt thử)

A. Hỗn hợp Ag
NO3/NH3

B. Dung dịch Ca(OH)2

C. Hỗn hợp Na
OH.

D. Giấy quỳ tím ẩm.

Câu 10. mang lại sơ đồ gửi hóa sau: metan → X → vinylaxetilen → Y → polibutađien.X, Y theo lần lượt là:

A. Axetilen, butađien.

B. Etilen, butađien.

C. Propin, isopropilen.

D. Axetilen, but-2-en.

Câu 11. Để tách biệt glixerol và etanol được cất trong nhị bình mất nhãn riêng rẽ biệt, tín đồ ta hoàn toàn có thể sử dụng thuốc thử như thế nào sau đây?

A. Dung dịch Na
OH.

B. Hỗn hợp thuốc tím.

C. Dung dịch Na
Cl.

D. Đồng (II) hiđroxit.

Câu 12. Ancol CH3-CH(OH)-CH(CH3)-CH3 mang tên thay cố kỉnh là

A. 2-metylbutan-3-ol.

B. 3-metylbutan-2-ol.

C. Pentan-2-ol.

D. 1,1-đimetylpropan-2-ol.

Câu 13. Chất nào sau đây rất có thể tham gia cả 4 phản nghịch ứng: phản nghịch ứng cháy vào oxi, phản nghịch ứng cộng với nước brom, bội phản ứng cùng với H2 (chất xúc tác Ni, nhiệt độ), làm phản ứng với tệ bạc nitrat vào amoniac dư?

A. Etilen.

B. Benzen.

C. Etan.

D. Axetilen.

Câu 14. Dãy các ancol nào dưới đây phản ứng với Cu
O (t0) các tạo anđehit:

A. Etanol, 2-metylpropan-1-ol.

B. Etylen glicol, pentan-3-ol.

C. Metanol, butan-2-ol.

D. Propan-2-ol, propan-1-ol.

Câu 15. đến 117 gam benzen chức năng với brom lỏng (có mặt bột sắt, tỉ lệ mol 1:1) nhận được 141,3 gam brombenzen. Năng suất của phản nghịch ứng monobrom hóa là

A. 60%.

B. 90%.

C. 70%.

D. 80%.

Câu 16. bóc tách nước lếu hợp bao gồm hai ancol đồng đẳng thu được 2 olefin ngơi nghỉ thể khí (điều kiện thường). Nhị ancol trong hỗn hợp có thể là:

A. Metanol và propan-1-ol.

B. Propan-2-ol cùng pentan-1-ol.

C. Etanol và butan-1-ol.

D. Etanol và butan-2-ol.

Câu 17. cho thấy trong các câu sau, câu nào sai:

A. Nếu trong sản phẩm đốt cháy một hiđrocacbon, số mol H2O nhỏ tuổi hơn số mol CO2 thì hiđrocacbon đem đốt cần yếu là anken hoặc ankan.

B. Nếu sản phẩm của bội nghịch ứng đốt cháy trọn vẹn một hóa học hữu cơ chỉ là CO2 với H2O thì chất đem đốt là hiđrocacbon.

C. Lúc đốt cháy trọn vẹn một hiđrocacbon thì sản phẩm thu được gồm CO2 và H2O.

D. Khi đốt cháy trọn vẹn một ankan thì chiếm được số mol H2O lớn hơn số mol CO2

Câu 18. Để làm sạch khí metan gồm lẫn axetilen cùng etilen, ta cho tất cả hổn hợp khí đi qua lượng dư hỗn hợp nào sau đây?

A. Hỗn hợp brom.

B. Dung dịch Ba
Cl2

C. Dung dịch tệ bạc nitrat trong amoniac.

D. Hỗn hợp Na
OH.

Câu 19. Ancol etylic chảy vô hạn nội địa là do

A. Ancol etylic phân rất mạnh.

B. Khối lượng phân tử nhỏ.

C. Các phân tử ancol etylic chế tạo ra được link hiđro với các phân tử nước.

D. Giữa các phân tử ancol etylic có liên kết hiđro liên phân tử.

Câu 20. Hợp chất CH=CH2 có tên gọi là

A. Anlylbenzen.

B. Metylbenzen.

C. Vinylbenzen.

D. Etylbenzen.

Câu 21. Sản phẩm tạo ra khi mang lại toluen phản bội ứng cùng với Cl2, có chiếu sáng sủa (tỉ lệ mol 1:1) là

A. O-clotoluen.

B. P-clotoluen.

C. M-clotoluen.

D. Benzyl clorua.

Câu 22. Cho 8,28 gam ancol etylic tác dụng hết cùng với natri. Trọng lượng sản phẩm hữu cơ và thể tích khí H2 (đktc) thu được thứu tự là:

A. 6,12 gam với 2,016 lít.

B. 6,12 gam với 4,0326 lít.

C. 12,24 gam với 4,0326 lít.

D. 12,24 gam cùng 2,016 lít.

Câu 23. Stiren bội phản ứng được với tất cả các hóa học trong dãy nào dưới đây (trong những đk thích hợp):

A. H2O (xúc tác H+), dung dịch brom, H2 (xúc tác Ni, đun nóng).

B. HBr, Br2 khan xuất hiện bột sắt, CO.

C. H2 (xúc tác Ni, đun nóng), HI, N2.

D. CO, dung dịch KMn
O4, dung dịch brom.

Câu 24. Có những tính chất: là hóa học rắn ở điều kiện thường (1), có tác dụng quì tím hóa đỏ (2), tan nhiều trong nước lạnh (3), ko độc (4). Các đặc điểm đúng của phenol là:

A. 2, 3.

B. 1, 2, 3, 4.

C. 1, 3.

D. 1, 3, 4.

Câu 25. cho những chất sau: propan, eten, but-2-in, propin, but-1-en, pent-1-in, butan, benzen, toluen. Số chất làm phai và nhạt màu nước brom và số chất tạo kết tủa màu rubi khi cho chức năng với dung dịch bạc đãi nitrat vào amoniac lần lượt là

A. 5, 3.

B. 5, 2.

C. 4, 3.

D. 4, 2.

------------------------------

Vn
Doc đã reviews 10 đề thi thử cuối học tập kì 2 môn Hóa lớp 11 - Ban cơ bản Có đáp án. Nội dung bài viết đã nhờ cất hộ tới độc giả những bài bác mẫu đề thi test cuối kì 2 môn chất hóa học lớp 11. Hy vọng qua bài viết này độc giả có thêm tài liệu hữu ích nhé. Để gồm thể nâng cấp kết quả trong học tập, Vn
Doc xin reviews tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài bác tập Hóa 11, chuyên đề hóa học 11, triết lý Hóa học tập 11.